Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam

01/01/1970
1401

Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam

Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam